Khám phá năng lượng của KHÍ để làm chủ cuộc sống

Về cơ bản, bạn chỉ cần nắm vững cách luyện tập để tăng cường khí lực của Luân Xa là sức khỏe đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, càng đi sâu hơn nữa vào học thuyết này, bạn sẽ bất ngờ nếu biết rằng khí lực của Luân Xa còn có khả năng ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh của cuộc sống.